Politiecollege

Wie zijn de leden?

Het politiecollege wordt gevormd door de 3 burgemeesters van de gemeenten die behoren tot de zone. Het politiecollege bestaat uit:

  • burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe
  • burgemeester van Kuurne Francis Benoit
  • burgemeester van Lendelede Carine Dewaele

Korpschef Filip Devriendt is belast met de voorbereiding van de zaken die aan het college worden voorgelegd en woont de vergaderingen bij.

Dirk Staessens, secretaris van de politieraad, is eveneens aangesteld als secretaris van het politiecollege. Hij stelt de notulen van het college op.

De vergaderingen

In onze politiezone komt het politiecollege in principe elke 2de en 4de vrijdag van de maand om 9.30 u. samen in het stadhuis in Kortrijk.

De zittingen van het college zijn niet openbaar.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De verdeling van de stemmen onder de burgemeesters in het college is als volgt: 87% voor Kortrijk, 10% voor Kuurne en 3% voor Lendelede.

De verslagen

Naar analogie met de raad wordt ook in de zitting van het politiecollege het verslag van de vorige zitting goedgekeurd. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen.

De bevoegdheden

In een meergemeentezone oefent het politiecollege dezelfde bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van het politiekorps uit, die in een ééngemeentezone toekomen aan de burgemeester en het college van burgemeester en schepenen.