Politiecollege

Wie zijn de leden?

Het politiecollege wordt gevormd door de drie burgemeesters van de gemeenten die behoren tot de zone. Het politiecollege bestaat uit:

Waarnemend korpschef Filip DEVRIENDT is belast met de voorbereiding van de zaken die aan het college worden voorgelegd en woont de vergaderingen bij.

Annelies Verplaetse, secretaris van de politieraad, is eveneens aangesteld als secretaris van het politiecollege. Zij stelt de notulen van het college op.

De vergaderingen

In onze politiezone komt het politiecollege in principe elke tweede en vierde vrijdag van de maand om 9.30 u. samen in het stadhuis te Kortrijk.

De zittingen van het college zijn niet openbaar.

De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De verdeling van de stemmen onder de burgemeesters in het college is als volgt:

  • 87% voor Kortrijk;
  • 10% voor Kuurne;
  • 3% voor Lendelede.

De verslagen

Naar analogie met de raad wordt ook in de zitting van het politiecollege het verslag van de vorige zitting goedgekeurd. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen. 

De bevoegdheden

In een meergemeentezone oefent het politiecollege dezelfde bevoegdheden inzake de organisatie en het beheer van het politiekorps uit, die in een ééngemeentezone toekomen aan de burgemeester en het college van burgemeester en schepenen. 

Naar boven

Korps

Beleid

Diensten

Extra

E-loket

Contact