Politie PZ-Vlas

Privacyverklaring

Privacybeleid

De Politiezone VLAS (kortrijk, kuurne, Lendelede) hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers en de bescherming van uw persoonsgegevens. Ofschoon de meeste informatie op of via de portaalsite beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan in onze politiezone.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het doel van deze privacyverklaring is in de eerste plaats strategisch. We willen duidelijke doelstellingen formuleren, waarbij we ons in de eerste plaats laten inspireren door het wetgevend kader, meer in het bijzonder:  

 • de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement - kortweg GDPR - en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 • de richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement - en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens door de politie en strafrechtelijke autoriteiten, en het vrije verkeer van die gegevens.

Hoewel voorgaande het algemene kader schept voor de verwerking van persoonsgegevens, hebben we hierbij ook oog voor andere relevante wetgeving, zoals o.m. de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Wet op het politieambt, de Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3 van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en bestuurlijke politie.

Daarnaast is deze privacyverklaring tactisch. We lichten toe op welke manier we de organisatie van gegevensbescherming voorzien.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze origineel zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of met uw expliciete toestemming;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als politiezone zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande coördinaten:

De Politiezone VLAS (kortrijk, kuurne, lendelede)
Minister De Taeyelaan 9
8500 Kortrijk
pz.vlas.informatieveiligheid@police.belgium.eu
Telefoon: 056 29 22 29 (enkel voor administratieve vragen en enkel tijdens de kantooruren)

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de politiezone verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • In het kader van bestuurlijke, dan wel gerechtelijke wettelijke politieopdrachten;
 • Voor andere doeleinden, zoals het aanvragen van een fietslabel, het aanvragen van een afwezigheidstoezicht, het labelen van een GPS, … kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (bewaren) (verzamelen) (en verwerken):
  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer;
  • Rijksregisternummer;
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;

We gebruiken voorgaande verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derden, noch worden ze voor directe marketing e.a. doeleinden aangewend. Tenzij dit binnen de opdrachten die onze politiezone toekomen, wettelijk toegestaan en nuttig is, of met uw expliciete toestemming.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Bewaartermijn

De politiezone bewaart bedoelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om u persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

We bedoelen o.m.:

 • het hanteren van een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • het pseudonimiseren en het zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • het op regelmatige basis gaan testen en evalueren van onze maatregelen;
 • het op regelmatige basis gaan informeren van onze medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

Overeenkomstig artikel 7.3 en artikel 13 tot en met 22 van de vermelde Verordening (EU) 2016/679 heeft u, na schriftelijk verzoek zoals hierna vermeld, het recht om: 

 • uw toestemming tot gegevensverwerking ten allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat evenwel de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking daarvan onverlet;
 • inzage te verkrijgen tot uw persoonsgegevens of daarvan een kopie te verkrijgen;
 • uw onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of uw onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen;
 • uw persoonsgegevens te laten wissen, voor zover de verwerking niet nodig is voor de nakoming van een wettelijke of reglementaire verplichting of voor de vervulling van onze taak van algemeen belang of voor de instelling en uitoefening van een rechtsvordering of met het oog op de archivering;
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zodat uw persoonsgegevens naar u of naar een door u genoemde organisatie worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en de verwerking berust op uw toestemming of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht en voor zover de verwerking niet nodig is voor de vervulling van onze taak van algemeen belang;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van profilering of direct marketing of een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit;
 • een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of het Controleorgaan op de politionele informatie, indien u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens niet conform de GDPR-regelgeving verwerken.

Deze rechten kan u uiten als volgt:

In het kader van bestuurlijke, dan wel gerechtelijke wettelijke ‘politieopdrachten’:

 • via het ‘Controleorgaan op de politionele informatie’ of kortweg COC, dewelke op basis van artikel 42 van de wet van 30 juli 2018 - de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens - en zoals bedoeld in artikel 71 van diezelfde wet, geldt als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit op de politionele informatie én belast is met de controle van de verwerking van de informatie en de gegevens bedoeld in artikel 44/1 van de Wet op het politieambt, met inbegrip van deze ingevoegd in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2.

  Dit betekent concreet dat het Controleorgaan op de politionele informatie uw verzoek/klacht m.b.t. de verwerkingen, dewelke worden verwerkt door de politiediensten in de zin van artikel 2,2° van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, zal behandelen en de nodige verificaties zal (laten) verrichten bij de bevoegde en betrokken politiedienst(en) en u hierna, volgens de geldende wettelijke bepalingen, gepast zal informeren.

  Het indienen van uw verzoek/klacht kan o.i. vandaag ook gebeuren via de Gegevensbeschermingsautoriteit of kortweg GBA. Dit kan d.m.v. het invullen van een daartoe beschikbaar gesteld formulier en het bezorgen ervan aan de Gegevensbeschermingsactiviteit. Dit via e-mail aan het adres contact@apd-gba.be of via het postadres: Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel.

  De gegevensbeschermingsautoriteit zal vervolgens instaan voor de doorgifte van uw verzoek/klacht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Waarna u volgens de geldende wettelijke bepalingen, gepast zal worden geïnformeerd.


Voor de andere doeleinden, zoals het aanvragen van een fietslabel, het aanvragen van een afwezigheidstoezicht, het labelen van een GPS … en dewelke niet meteen zijn gerelateerd aan bedoelde wettelijke 'politieopdrachten':

 

Wijziging privacy statement

De politiezone kan zijn privacyverklaring steeds wijzigen. Eventuele wijzigingen worden steeds aangekondigd via onze website.

 

Bijkomende informatie

Hopelijk heeft huidige privacyverklaring enkele zaken verduidelijkt. We verwijzen aanvullend naar ons cookiebeleid en naar onze specifieke pagina inzake informatieveiligheid.  

Bijkomende informatie ter zake kan u ook steeds nalezen via de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Contactgegevens:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Controleorgaan op de politionele informatie, Leuvenseweg 48, 1000 Brussel
 • De Politiezone Vlas, Minister De Taeyelaan 9, 8500 Kortrijk

Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres pz.vlas.informatieveiligheid@police.belgium.eu.

Naar boven