Politie PZ-Vlas

Campagnes

Provinciale campagne 'Fietstoerisme in harmonie' voor de tweede maal gelanceerd

Ook dit jaar organiseert de provincie West-Vlaanderen de campagne 'Fietstoerisme in harmonie'.

De campagne beoogt het imago van de wielertoerist positief te beïnvloeden en deze een veilige en harmonieuze plaats te bezorgen op de West-Vlaamse wegen.

Hiertoe werden vijf thema-uitzendingen ontwikkeld die te zien zullen zijn op Focus/WTV. Op de website van de campagne, www.west-vlaanderen.be is ook een uitgebreide powerpointpresentatie terug te vinden, met een uiteenzetting over hoe de campagne tot stand gekomen is en een aantal aanbevelingen naar de toekomst toe. Wielerbonden, verenigingen, ... kunnen van deze powerpoint gebruik maken om deze boodschap over te brengen naar hun leden of om de verkeersregels toe te lichten aan hun leden. Verenigingen, clubs, ... in de politiezone Vlas die hun leden wensen te sensibiliseren via een toelichting kunnen ook een beroep doen op de dienst Verkeerspreventie en -educatie van de PZ Vlas (verkeerspreventie@pzvlas.be).

De gouverneur richt ook een schrijven aan alle wegbeheerders opdat zij zouden zorgen voor veilig aangelegde en goed onderhouden fietspaden.

Alle informatie over deze campagne is terug te vinden op www.west-vlaanderen.be en daar vind je ook een quiz terug waarmee 2 fietsen te winnen zijn.

Naar boven

Vormingsklas: Alternatief sanctierecht voor volwassen verkeersovertreders

Wie als (groot)ouder of zo in de schoolomgeving foutparkeert en daarvoor op de bon vliegt, heeft voortaan de keuze: de boete betalen of de vormingsklas volgen.

Naar analogie van de verkeersklassen voor de minderjarige kunnen volwassenen kiezen om een vormingsklas te volgen waarbij stilgestaan wordt bij het reglement, de verkeersattitude, verkeersveiligheid en -verantwoordelijkheid ... Bij het volgen van de vormingsklas valt de boete weg.

Het bestaan van de vormingsklas betekent geen vrijgeleide voor wildparkeren want er wordt nauwkeurig bijgehouden wie deelnemer geweest is. Wie een tweede keer tegen de lamp loopt, wordt niet meer voor de keuze gesteld maar krijgt een onmiddellijke inning voorgesteld.

Project: Verkeersklasse ... dat is mijn stijl

Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar die in het verkeer een inbreuk pleegden, bleef het tot voor kort bij een goedgemeende opmerking van de politie. Met de invoering van het jongeren proces-verbaal ontstaat de mogelijkheid om de jongeren door de procureur des Konings te laten uitnodigen naar de verkeersklas.

In die klas worden zij op een didactisch verantwoorde wijze gewezen op het risico dat hun overtreding teweegbracht en wordt hen verantwoordelijkheid bijgebracht. Het jongeren proces-verbaal wordt vooral opgesteld bij inbreuken die betrekking hebben op de technische uitrusting van hun fiets, bvb. fietsverlichting, en bij risicovol verkeersgedrag waardoor de jongeren zichzelf in gevaar brengen.

Campagne: Veilig fietsen ... hang het beest niet uit in het verkeer

Dit is een door de provincie West-Vlaanderen gecoördineerde campagne rond de doelgroep 12-18 jarige fietsers. Deze actie is het vervolg van de campagne 'Veilig fietsen ... 't licht aan jou!' en 'Veilig fietsen, ... hou je hoofd erbij!'. De campagne heeft tot doel die jongeren te stimuleren om met een reglementaire fiets te rijden en gebruik te maken van de fietsverlichting wanneer die vereist is. Met deze nieuwe slogan wil men niet enkel de nadruk leggen op de veilige fiets (en de fietsverlichting in het bijzonder), maar roept men eveneens op om de verkeersregels te volgen en ook op te letten voor het gedrag van andere weggebruikers. De campagne omvat behalve de sensibilisering d.m.v. de affiches, ook preventieve fietscontroles in scholen en als sluitstuk ook controles op de weg waarbij belonend-bekeurend opgetreden wordt.